Everything.kz

Экии!!!мен ам чеже боор сагыш сеткилим аарып чор,чурталгамны бодум уреп алдым шу...

Экии!!!мен ам чеже боор сагыш сеткилим аарып чор,чурталгамны бодум уреп алдым шугле ажы толум дээш чуртап каайн ашаам мени мегелеп алгаш бир хережээн чанында чыдар шей душте даа чок.бодум чудек даа эвес кара даа сеткилим чок кижи мен ам канчаар салымым дыр.
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Частырыгны Кижи Кылыр (чажыт)