Everything.kz

Экии.Орустап-тывалап бижиптень ажырбас боор:))) Мен силерден айтырыг салыскап ту...

Is Covid Pandemic Over?

Экии.Орустап-тывалап бижиптень ажырбас боор:))) Мен силерден айтырыг салыскап тур мен:) Соолгу уеде улустар лайктар таварыштыр флиртоватьтажыыр апарган ик чоп аан. Оон дугайында бижискедим. Ол дээш оолдар лайктар салырга аайын тыпайн баар мен аан), чамдыкта анаа удур лайк салзын дээш лайк салыр боор азы анаа что-то и вправду понравилось, ам чамдыкта кижинин друзьязынга чок тургаш-даа эндере салып-салып уне берген боор аан) Оолдар чуге ындыг ирги? Оон при таких обстоятельствах чуу канчаар? Оон база база бир пример бар, бир оол заявка октаан хулээп албаан мен, оондан бээр бир ай эрткен ам ол хирезинде-ле чаа записьтер адаанга-ла лайктар салыр аан, танывазым оол диинь. Ындыг таварылгада чуну канчаар болза эки ирги?
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ В СТИЛЕ "ПОДСЛУШАНО"