Everything.kz

ХООЛГАЛААН

ХООЛГАЛААН Чаа 20 хар ажып чордумда левыйнын 1 дугаар остоновказынга автобус манап турдумда орук кежилдир ГАИ машиназынын иштинде ийи шагдаа менче коруп алган ырзаннаан хол чайып турарлар. Мен та чуге оларга фигушка айтый Берген мен. Халдып унупкен боорга ирги бе. Машиналыг улузун чуу боор дедир ээп келгеш эгеледи ле: -чарашсынгаш хол чайарга чуге фигушка айытын -деп хоректеп. Мен тургаш: - канчап бардынар. Още фигушка айытпаадым дээримге - мегелеве. Кордум не. - элээр силер бе анаа автобус манап тур мен - бис ийи Кижи канчап ынчаар коруптер улус бис-деп. Олар шынын негээш турупкан. Мен мырай дужуп бербейн, оларнын караанын четпезинге, бажын эмчиледииринге чедир дужуп бербейн барган мен. -анаа турган кижини ынчап турар силер. Клевета деп статья база бар ик бе? -даа дээр мен. Автобус ош Биле домей чок. Бо шупту чувенин херекчизи бир аныяк эр турган. Кончуг таптыг бисти кыдыында дыннап турар боорга ол шагдаалар ол оолче коргеш -сен кордун эле. Бисче фигушка айыты бо уруг-дээрге демгизи - мен автобус манап тур мен. Бо уругну бир дугаар коруп тур мен.- даа дээр. Ынчап турда автобус бо келген. Ол шагдаалар халдып бар чыда база ожегерээн карак базып, холун чайдылар ла. Мен ам база фигушка айтыпкаш, дылым уштупкаш автобусче кире халаан мен. Тенек чораан мен
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ~ ツ Хөглүг аал ~