Everything.kz

«Синыбджэгъу лъапIэхэу къэзгъэзэжьыгъэхэм, къэмыкIожь пагъэхэу, ау къытхахьэ зэп...

«Синыбджэгъу лъапIэхэу къэзгъэзэжьыгъэхэм, къэмыкIожь пагъэхэу, ау къытхахьэ зэп...
«Синыбджэгъу лъапIэхэу къэзгъэзэжьыгъэхэм, къэмыкIожь пагъэхэу, ау къытхахьэ зэпытыщтыгъэхэм, адыгэ чIыгур, лъэпкъыр, адыгэхэр зэралъэгъущтым, къызэрэтхэхьащтым, тащыщ зэрэхъужьыщтым дэгуаIэхэу апэ къызэрэкIогъагъэхэр сыгу къинэжьыгъ. ДжырэкIэ зэкIэри нахьыжъ тыхъугъ. Тиныбджэгъухэм языхэр дунаим ехыжьыгъэх... Непэ бэ сыгу къэкIыжьырэр. ХьакIэщэу «Адыгеим» ипчъэIупэ джэгушхом зыщиIэтыгъэу, адыгэхэр апэрэу зэхэхьагъэх. ТыдэкIи къикIыгъэ тилъэпкъэгухэр бзэ зэфэшъхьафхэкIэ мэгущыIэх, адыгабзэу ашIэрэ тIэкIумкIэ мыдкIэ щыпсэурэ адыгэхэм зафэгъазэх. Ау я къэIуакIэ тызэсагъэм фэдэп, ерагъэу тызэгурэIо. Ары нахь мышIэми, зэкIэри чэфых, мэгушIох, гукIэ тызэгурэIо. Пчэгум къашъор зэпагъэурэп, пщынаом зи къытенэрэп, пшъашъэхэр къыхащых хьакIэхэм къадагъашъох. ГушIогъошху! Апэрэ зэхахьэм ыуж бэ къикIыгъэр. Тилъэпкъэгъухэм якъакIо нахьыбэ хъугъэ. Тизэхахьэ зиушъомбгъугъ. Косово зэхэтэу адыгэ куп къызэрыращыжьыгъэм тефэу, ыкIи ар шъыпкъэр иушъхьагъу шъхьаIэу (а хъугъэ-шIагъэ иныр тарихъым къыхэнэным пае) Къэзгъэзэжьыгъэхэм я Мафэ Адыгеим щагъэуцугъ. Илъэс къэс мы мафэм ехъулIэу тилъэпкъэгъухэр къакIощтыгъэх, илъэс къэс тыгъэр тыгъэшхоу, зэIухыгъэу, фабэу, анахь мэфэ фэбэшхоу илъэсым къыхафэщтыгъэр августым и 1-рэ маф, Къэзгъэзэжьыгъэхэм я Маф. Тыгухэм я кьытеуакIэ зэхахьэшъ, фабэр къеIэты, тIощтыгъэ. Дунаеми зы зэфагъэ горэ хэлъышъ, непэ Мыекъуапэ ощхышхо къыщещхы. Пандемием тиубытыгъ, тызэхигъэхьагъэп. Ары шъхьаем тызэхэт зылъэпкъэу, тызэгъус, сыд мыхъугъэми, тызылъэпкъ. ШIукIэ шъукъытхэхьажьыгъ. Непэрэ мафэм мыхъугъэм теусэрэп, хъугъэр ары тыгу къыдэзыщаерэр. IэкIыб щыпсэурэ адыгэхэм, къэралыгъо пчъагъэхэм арысхэм, бэрэ сафэкIонэу хъугъэ. НэIуасэ бэмэ сафэхъугъ. ЗэкIэми сыгу шIукIэ шъукъинэжьыгъ. МыдкIэ, Урысыем ит республикэхэм ащыпсэурэ къэзгъэзэжьыгъэ адыгэхэм сыныбджэгъубэ, лъытэныгъэ зыфэсшlэу ахэт. ЗэкIэми сышъуфэгушIо! МыдкIэ, тикъэралыгъо ис адыгэхэм, къэгъэзэжьын Iофым гурэ-псэрэкIэ хэлэжьагъэхэм, хэлажьэхэрэм сафэгушIо! ТапэкIи мыщ фэдэ Iофыгъохэм, шъхьадж зэрэфэлъэкIэу дэлэжьэнхэу афэсэIо. Iофыгъо лъапI ар, уилъэпкъ бгъэлъэпIэныр, уфэлэжьэныр! Тхьам ти лъэпкъ къеухъум, шIоу щыIэр къырерэгъэхъулI!» Шъхьэлэхъо Светлан
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Типичная Адыгея