Everything.kz

Къущхьэ Нэдим

Къущхьэ Нэдим
Къущхьэ Нэдим Ди псэ Лъэпкъым и щIалэу зи бзэр кIуэда, Щхьэ мыгъуэ пщIэншэу укъагъэна? Щхьэ уянэ-уядэу уэ узыпIахэм Уи адыгэбзэр къыпIуамылъхьа? Щхьэ уи лъэпкъ дыщэм и бзэр пIурачу, НэмыщI бзэ хьэхухэм укъыхуэна? Iэджэ щхьэ нэщIхэм нобэ къыджаIэр: «Сыт адыгэбзэ зи гугъу къытхуэфщIыр, Ди щIакхъуэр зейхэрщ нобэ ди бзэр, СыткIэ ди щхьэпэ анэдэлъхубзэр?» Ар щызэхэсхым си гур къекIуащ, Бзэр умыщIэжмэ, хамэ ухъуащ. ЩIыхь яхузощIыр дэ дянэ-дядэм, Ди адыгэбзэр къытIурызылъхьахэм, Адыгэ напэу, дахэу, ди шыпхъухэ, Фыпсэу ди нэхухэу Сэтэней бынхэ. Ди цIыкIухэм я бзэр къызэтевгъанэ, Вагъуэплъхэр бзагуэу къытхуэвмыгъанэ, Анэдэлъхубзэр ящымыгъупщэм, Къытхуэфхъумащи, быныфI тхуэхъунщ. Сабийхэу зи бзэр зыIулъ ди нэхухэр Ди жэнэт бзущи, Iэджэ я уасэщ. Ди бзэр дэ ди псэщ, ар зыфIэкIуэдхэр Мы хамэ щIыпIэм лIапIэ щихуахэщ. Сирие, Дамаск къалэ
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ЧЕРКЕССКИЙ РЕНЕССАНС