Everything.kz

Къагъырмэс Борис

Къагъырмэс Борис
Къагъырмэс Борис Си адыгэбзэ IэфIыгъэу, лIыгъэу пхэлъыр, уи гуапагъэр Куэд щIауэ псэкIэ зыхэсщIэу сопсэу. СлъэкIамэ, ахэр минкIэрэ згъэбагъуэу, Сыпхуэлэжьэнти, си бзэ, гъащIэ псом. Уэрщ сытым щыгъуи си гур зыгъэнэхур, СиIэту уэрщ сизыхьэр лIыгъэ уэгу. Ди лъэпкъым щыщми, бзэр зыфIэмыIуэхур Адыгэу плъытэу, уиплъэ хъун и нэгу?! ФIокIуэдыр и бзэр уэ узыфIэкIуэдым, КъыпхужызыIэм: «Бзэ лъэрымыхь цIыкIущ…» Уэ къыпхуэпэж уи бын гуащIафIэ куэдым Я тхыгъэхэр ипхьащ къэрал утыку. Уэ Iэщэ жану уриIащ Бэчмырзэ. Ар закъуэныгъэм щиубыдам — уэ зырщ Къыкъуэувар, и щэху зрихьэлIа гъусэу, — Урителъхьэну пэжым ухьэзырщ. Алий и усэм дамэ лъэщ ухуэхъури, ПIэтащ и псалъэр, налкъут зэщIэлыдэу. Пэжыгъэм, лIыгъэм ди бзэкIэ дехъуэхъури, Дыщыуващ гъащIэщIэм, ди лъэр быдэу. Сэ уи къэкIуэнум согупсысыр куэдрэ, Сыхуейщ уи гъащIэр хъуну нэхъри кIыхь. Насып иIэжкъым лъэпкъым, и бзэр кIуэдмэ, — ЗауэлI Iэщэншэу, мэхъу ар лъэрымыхь. Хуэблэжьыр лъэпкъым нэхъри уэ бгъэбагъуэу, Ди адыгэбзэ, куэдрэ утхуэпсэу! IэфIыгъэу, лIыгъэу пхэлъым, уи гуапагъэм Щыгъуазэ сщIынт, слъэкIамэ, дуней псор.
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ЧЕРКЕССКИЙ РЕНЕССАНС