Everything.kz

Щоджэн Аслъэнджэрий

Щоджэн Аслъэнджэрий
Щоджэн Аслъэнджэрий Адыгэбзэ Ди Iуащхьэмахуэ Уафэм ныщIоуэ, Бахъсэн уэрыжьыр КъуакIэм щызоуэ, Мы ди хэкужьыр Дуней телъыджэщ, Ди адыгэбзэр Абы и гъуджэщ. Зи бзэр зыфIэдахэр Ар лъэпкъ узыншэщ, Зи бзэм хуэлажьэр Ар лъэпкъ уахътыншэщ, Адыгэ лъэпкъыр Дызэкъуэтынщ, Ди бзэм и щIыхьыр Лъагэу тIэтынщ. Ди адыгэбзэр Мывэ джей быдэщ, Илъэс мин куэдхэр Абы и тхыдэщ, Псыкъелъэм хуэдэу Ар къарууфIэщ, Ди лъэпкъ гъэфIэну, ДызэрыгуфIэщ. Зи бзэр зымыдэу Зы лъэпкъ щымыIэ, Зи хэку епцIыжу Зы лъэпкъ щымыIэ, Зи бзэр зыхъумэр Мис ар лъэпкъ къабзэщ, Бзэм пщIэ хуэщIыныр Лъэпкъхэм я хабзэщ. Мы дунеишхуэм Лъэпкъ куэд щызокIуэ, Зи бзэм хуэсакъхэр Зэманым токIуэ, ГъащIэ хъуэпсэгъуэр ЩIылъэм щаухуэ. Апхуэдэ щапхъэм Дэ дегъэгушхуэ. Ди адыгэбзэм Лъэпкъыр зэпещIэ, БлэкIа зэманхэр Дэ къыдегъащIэ, Ди нартыжь лъэпкъым Уэрэд хуеусыр, Ди лъэпкъ хъыбархэр Дэни нехьэсыр. Зи бзэр зыфIэдахэр Ар лъэпкъ узыншэщ, Зи бзэм хуэлажьэр Ар лъэпкъ уахътыншэщ. Адыгэ лъэпкъыр Дызэкъуэтынщ, Ди бзэм и щIыхьыр Лъагэу тIэтынщ.
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ЧЕРКЕССКИЙ РЕНЕССАНС